Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, informácie pre spotrebiteľa a reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim – Notex SK s.r.o., so sídlom Furdekova 6, 851 03 Bratislava, IČO: 53631013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151610/B, e-mail: shop@notex.store, tel.: +421 948 868 333 / ďalej ako „predávajúci“ / a kupujúcim – užívateľom internetovej stránky www.notex.sk / ďalej ako „kupujúci“, alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ /, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení / ďalej ako „Občiansky zákonník“ /, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, t.j. je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník / ďalej ako „Obchodný zákonník“ /, v platnom znení.

Pojmy

Predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je ním aj podnikateľ, ktorý zákazníkovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar.

Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

Podnikateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba, ktorá nekoná v postavení spotrebiteľa.

Kúpna zmluva – je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke notex.store (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Zmluva uzavretá na diaľku – je kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke notex.store a kupujúci má možnosť oboznámiť sa s ich znením a obsahom.

 1. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.

Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

Postup na nakupovanie tovaru je uvedený v dolnej časti internetovej stránky notex.store, v sekcii „Ako nakupovať“.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí a odošle objednávku. Kupujúcemu sa následne zobrazí nové okno, kde kupujúci záväzne potvrdí objednávku tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred odoslaním a záväzným potvrdením objednávky, objednávku skontrolovať, prípadne ju opraviť. Potvrdením objednávky kupujúcim, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, čím sa objednávka kupujúceho stáva záväzná.

Po odoslaní objednávky kupujúcim, je kupujúcemu doručený informačný e-mail s predmetom „Čaká sa na spracovanie“ na ním vyplnenú e-mailovú adresu vo formulári objednávky. Doručený e-mail informuje kupujúceho o úspešnom zaradení objednávky na spracovanie predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku v samostatnom e-maile s predmetom „Detail objednávky“ s upresnením ceny a lehoty dodania požadovaného tovaru. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania.

Kupujúci odoslaním objednávky a záväzným potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok predávajúceho.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho splnenia povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný najmä:


a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,


b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR,


c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad, a i.).

d) vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom budú uvedené nasledovné informácie:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho (príp. adresa prevádzkarne ak ju má na tento účel zriadenú)

 • dátum predaja

 • názov a množstvo výrobku

 • cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil

 • miesto, dátum a čas dodávky tovaru

Predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný najmä:


a) prevziať dodaný tovar,


b) zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti.


Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení - akceptovaní objednávky.

 1. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva na adresu uvedenú v objednávkovom formulári prostredníctvom:

 • Dodania tovaru dobierkou poštovým podnikom

 • Dodania tovaru kuriérskou službou

 • Dodania tovaru kuriérom (povereným zamestnancom) predávajúceho

 • Osobným odberom (Wolkrova 2/A, 851 01 Bratislava, v budove Dom Mobilov)

 • Iným spôsobom podľa dohody s predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe záväznej objednávky kupujúceho, v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení. Dodanie tovaru uvedeného na internetovom obchode označenom ako tovar „skladom“, zabezpečí predávajúci do 24 hodín (dvadsiatich štyroch hodín). Dodanie tovaru uvedeného v internetovom obchode ako tovar „na objednávku“, zabezpečí predávajúci do 14 dní (štrnástich dní).

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky, a v prípade platby kartou vopred (Card pay), od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ dodanie, z dôvodu dostupnosti tovaru, nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je objektívne schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy a stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy, na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru v prípade, ak je omeškanie spôsobené zo strany kuriérskej služby (kuriéra), ktorý nie je zamestnancom predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávkovom formulári.

Predávajúci sa zaväzuje dodať s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a riadne užívanie.

Pri dodávke tovaru kupujúci podpíše kópiu dodacieho listu a všetky ďalšie príslušné dokumenty.

Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania tovaru môže kupujúci získať na e-mailovej adrese: shop@notex.store. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci si môže zvoliť zobrazovanie kúpnej ceny v mene EUR (euro) /alebo v mene CZK (česká koruna).

Kúpne ceny tovaru v internetovom obchode sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané najneskôr v rámci potvrdenia objednávky predávajúcim.

Cena za dodanie tovaru sa odvíja od voľby zákazníka, aký spôsob dopravy tovaru zvolí. Druhy a spôsob dopravy sú upravené v Čl. 4. Všeobecných obchodných podmienok.

Odoslaním objednávky a záväzným potvrdením objednávky, kupujúci prejavuje súhlas s kúpnou cenou uvedenou v objednávke.

Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

 1. Formou hotovostnej platby – kupujúci zaplatí kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v hotovosti:

 • pri osobnom prevzatí tovaru na mieste určenom a potvrdenom v objednávke (osobný odber)

 • dobierkou prostredníctvom kuriérskej služby alebo kuriérom (povereným zamestnancom) predávajúceho

 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,

 1. Bezhotovostným prevodom – kupujúci uhradí, resp. zaplatí kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve:

 • na účet predávajúceho – na základe údajov o platbe uhradí kupujúci kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho vedený vo Fio banka, a.s. (IBAN: SK49 8330 0000 0028 0223 0077)

 • platobnou kartou (Card pay) pri dobierke kuriérskou službou alebo kuriérom (povereným zamestnancom) predávajúceho

 1. iným spôsobom uvedeným na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 1. Zodpovednosť za vady, nebezpečenstvo škody a záruka

Právna úprava zodpovednosti za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorým je spotrebiteľ sa riadi príslušnými ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Právna úprava zodpovednosti za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorým je podnikateľ sa riadi príslušnými ustanoveniami 411 nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu (ak sa tovar prepravuje), bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych vád.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka), okrem osobitnej záručnej doby pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ, uvedenej nižšie v Čl. 6. Všeobecných obchodných podmienok. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie tovaru, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, platia nasledujúce záručné doby:

 1. Bežný tovar nachádzajúci sa v ponuke predávajúceho – 12 mesiacov

 2. Batérie (všetky, vrátane batérií označených ako „originál“) – 6 mesiacov

 3. Tovar označený ako „náhradné diely“, ktorý má vo svojom názve uvedené slovné označenie „originál“ alebo „originálny“ – 3 mesiace (okrem tovaru podľa Čl. 6, písm. b) označeného ako „Batérie“)

Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručným listom je aj doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky, sériového čísla, náhradného dielu a iných obdobných dielov ich nalepením na rám alebo stredový kryt, či iným znehodnotením tovaru sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,

 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,

 • ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,

 • ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (ohýbanie, atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

 • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,

 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,

 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na tovar, pri ktorom je dôvodné podozrenie, že vrátený tovar pochádza od iného predávajúceho, resp. nejde o totožný tovar ktorý bol kupujúcemu odovzdaný predávajúcim v zmysle objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je oprávnený vrátiť tovar – náhradné diely s označením „originál“ v rámci záručnej doby stanovenej pre tento druh tovaru podľa písm. c) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok iba v prípade, ak:

 • tovar nevykazuje žiadne známky použitia, poškodenia alebo iného porušenia ochranných prvkov (fólie, pečate, nálepky a iné ochranné prvky, ktorých porušenie preukazuje použitie tohto tovaru – originálneho náhradného dielu) a iných súčastí a príslušenstva tohto tovaru a dielov. Poškodením možno rozumieť aj viditeľné známky lepenia a iného fixného upevnenia originálneho náhradného dielu na konečné zariadenie, rám, kryt, a pod., ktoré taktiež predstavuje jeho použitie. Za použitie sa nepovažuje výlučne vyskúšanie originálneho náhradného dielu kupujúcim na účely zistenia a otestovania jeho funkčných vlastností deklarovaných predávajúcim a/alebo určených v popise tovaru, avšak bez jeho poškodenia alebo použitia vyššie uvedených spôsobom.

V prípade vrátenia tovaru – náhradných dielov označených ako „originál“ kupujúcim, ktorý je podnikateľ v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami stanovenými pre ich vrátenie, nemá kupujúci právo na vrátenie peňazí za tovar ani na náhradu tovaru v podobe výmeny tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľ porušením týchto podmienok rovnako stráca záruku na tento druh tovaru a tým aj nárok reklamáciu tovaru podľa Čl. 7 Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade vrátenia tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľ v zmysle vyššie uvedených podmienok (t.j. najmä vrátením tovaru, na ktorý sa záruka nevzťahuje napr. z dôvodu mechanického poškodenia tovaru a pod.) a/alebo porušením vyššie uvedených podmienok (napr. vrátenie náhradného dielu s označením „originál“ so známkami použitia, porušením ochranných fólií a pod.) podľa tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo zadržať tovar až do zaplatenia poplatkov za opätovné doručenie tovaru kupujúcim. Žiadosť o opätovné doručenie tovaru môže podať kupujúci, ktorý je podnikateľ písomne alebo e-mailom na kontaktnú adresu predávajúceho, pričom je povinný uhradiť poplatok za opätovné doručenie tovaru v lehote najneskôr do 14 dní, a to na základe odpovede predávajúceho na žiadosť o opätovné doručenie tovaru, v ktorej predávajúci určí výšku tohto poplatku. Ak nebude poplatok za opätovné doručenie tovaru uhradený v lehote podľa tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, predávajúci si vyhradzuje právo zničiť tovar alebo s ním inak disponovať, vrátane možnosti jeho predaja alebo vrátenia výrobcovi, a to na základe jeho vlastného uváženia a bez možnosti vzniku zodpovednosti predávajúceho z takéhoto konania voči kupujúcemu, ktorý je podnikateľ.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Na spotrebný materiál, ktorým sú batérie mobilných telefónov a podobné diely, ktoré majú uvedenú tzv. životnosť, je poskytovaná obmedzená záruka vzťahujúca sa len na funkčné závady.

Kupujúci si môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho na základe podmienok a spôsobom, ktorý je uvedený v Reklamačnom poriadku ako Čl. 7. Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade vrátenia tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľ sa na stav tovaru a spôsob vrátenia tovaru primerane použijú podmienky uvedené v Čl. 9, v časti „Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ“ Všeobecných obchodných podmienok.

 1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok / ďalej aj ako „VOP“ / predávajúceho Notex SK s.r.o., so sídlom Furdekova 6, 851 03 Bratislava, IČO: 53631013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151610/B, e-mail: reklamacie@notex.sk, tel.: +421 948 868 333  a upravuje podmienky, a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho, vrátane údajov o tom, kde môže zákazník reklamáciu uplatniť.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ /, zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Lehota pre uplatnenie reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov (okrem záručnej doby podľa Čl. 6. Všeobecných obchodných podmienok pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom), a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Prevzatím tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľ, je okamih odovzdania tovaru predávajúcim, resp. okamih odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád tovaru len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré:

 • existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu,

 • na tovar sa vzťahuje záruka,

 • tovar bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 1. Záručné podmienky

 1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané aby vykonal vyššie uvedenú kontrolu tovaru rovnako ako kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: shop@notex.store, spísať s dopravcom škodový protokol, a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 1. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa predávajúceho - spoločnosti Notex SK s.r.o., so sídlom: Furdekova 6, 85103 Bratislava, je Wolkrova 2, 851 01 Bratislava.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať poštovým podnikom alebo inou prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo k jeho poškodeniu v priebehu prepravy. Zásielka by mala byť viditeľne označená slovom „REKLAMÁCIA“ a má obsahovať reklamovaný tovar, vrátane jeho príslušenstva. Zásielka má obsahovať aj kópiu dokladu o kúpe, oznámenie o reklamácii, v ktorom zákazník podrobne popíše chybu a dôvod uplatnenia reklamácie. Zákazník v oznámení o reklamácii uvedie aj svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, tel. č. a e-mail) spolu s číslom objednávky tovaru. V prípade ak ide o opakovane reklamovaný tovar, kupujúci, ktorý je podnikateľ, doloží doklad o reklamácii.

Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o reklamácii, informáciu o doručení reklamácie spolu s dátumom začiatku vybavenia reklamácie.

Predávajúci vybaví reklamáciu, t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú alebo nie, bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

Predávajúci, v prípade ak reklamáciu uzná ako dôvodnú môže:

 • vadný tovar vymeniť za tovar bez vád,

 • vrátiť kupujúcemu peniaze za tovar prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet kupujúceho,

 • poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru (ak ide o neodstrániteľnú vadu),

 • vystaviť kupujúcemu dobropis v hodnote kúpeného tovaru.

Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na e-mailovej adrese: shop@notex.store. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. Testovanie chyby tovaru

Tovar zaslaný na reklamáciu bude predávajúcim testovaný iba na chyby a vady uvedené kupujúcim v oznámení o reklamácii. Z tohto dôvodu predávajúci odporúča kupujúcemu čo najpresnejší popis chyby tovaru na účely reklamácie.

Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. telefón), ale nekorektná inštalácia softwaru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodané predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá.

Pri odovzdaní zariadenia pre ukladanie dát v operačnom systéme na reklamáciu, odporúča predávajúci vykonať zálohu týchto dát. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadení pre ukladanie dát v operačnom systéme.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je reklamácia vybavená formou výmeny zariadenia pre ukladanie dát, potom sa pôvodné zariadenie nevracia.

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise chyby. To isté platí, ak je takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia.

Ak je na zariadení aktivovaná ľubovoľná služba, ktorá ho zabezpečuje proti ukradnutiu, je kupujúci povinný túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V prípade, ak nie je služba deaktivovaná, nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia. Ide napríklad o služby Apple Find my iPhone, a ďalšie.

 1. Spôsob vybavenia reklamácie

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.

O ukončení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho bezodkladne telefonicky, formou SMS správy alebo e-mailom. Predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Po vybavení reklamácie je kupujúci povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. V prípade nesúladu balenia s výdajným protokolom reklamácie je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľ

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tejto skutočnosti bude kupujúci, ktorý je podnikateľ informovaný na jeho kontaktný e-mail.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť a neuplatní sa zánik nároku na uplatnenie reklamácie podľa písm. D) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok alebo v zmysle Čl. 6 Všeobecných obchodných podmienok, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako „vec bez chyby“, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví kupujúcemu dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 1. Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

 • uplynutím záručnej doby tovaru

 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Nárok na reklamáciu zaniká kupujúcemu, ktorý je podnikateľ taktiež v prípadoch špecifikovaných v Čl. 6 Všeobecných obchodných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.06.2018 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok verejne dostupných na notex.store.

 1. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej ako „GDPR“/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Notex SK s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), nájde kupujúci všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov na stránke www.notex.sk (v dolnej časti internetovej stránky, v sekcii „Účet – Ochrana osobných údajov“).

9.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať iba obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v bežnom obchode a v zmysle Čl. 6. Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci nie je oprávnený začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je spotrebiteľovi doručený spolu s objednaným tovarom alebo emailom spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho, prípadne odovzdať tovar osobne. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša výlučne kupujúci a to aj v prípade, ak tovar nemožno doručovať prostredníctvom pošty.

Platby budú kupujúcemu vrátené do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom, vrátane súvisiacej dokumentácie a pod., doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

Notex SK s.r.o.

Odstupenie od zmluvy

Wolkrova 2, 851 01 Bratislava

 

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese shop@notex.storep alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť príslušný formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke notex.store (v dolnej časti internetovej stránky, v sekcii „Služba - Vrátenie tovaru“).

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy, v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené podnikateľovi náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy a podnikateľ nevráti tovar v lehote určenej predávajúcim neporušený, nepoužitý a v originálnom obale, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo na spoplatnenie takéhoto vrátenia v sume, ktorá predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. V prípade kupujúceho ako právnickej osoby sa vyžaduje občiansky preukaz osoby oprávnenej konať za túto právnickú osobu, t.j. jej štatutárneho orgánu. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na tento účel vystavenia dobropisu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Riešenie spotrebiteľských sporov

Predávajúci dáva kupujúcemu na vedomie, že kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zároveň má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.zo alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Predávajúci zároveň informuje kupujúceho o možnosti on-line riešenia sporov, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môže kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetových stránkach www.notex.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2022.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov (obchodné meno): Notex SK s.r.o.

e-mail: shop@notex.store

telefón:  0905 297 333

korešpondenčná adresa: Furdekova 6, 851 03 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): SK49 8330 0000 0028 0223 0077

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX